תקנון

תנאי שימוש

אתר זה (להלן: "האתר") הינו בבעלות חברת אמ. ג'י. אס. ספורט טרדינג בע"מ, מספר חברה 511441388  שכתובתה המלאכה 8, חולון, המאוגדת בישראל (להלן: "החברה"). השימוש באתר, לרבות רכישות של מוצרים דרך האתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"). תנאי השימוש מהווים את הבסיס המשפטי בינך (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") לבין החברה, בעניין השימוש האתר, אז אנא קרא אותם בקפידה טרם השימוש באתר. אם אינך מסכים להם, הפסק מיד את שימושך באתר. שימוש באתר הינו כל פעולה באתר לרבות גלישה באתר, הזמנה או רכישת מוצרים המוצעים באתר ככל שמוצעים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר במסמך זה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. השימוש באתר על ידי כניסה, גישה או גלישה, מעיד על הסכמתך המפורשת לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות.

 1. שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד על כך. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמשים עם המשך שימושם בו, ובכפוף לכך כי תוספת ו/או שינוי כאמור לא יחולו על הזמנות שכבר בוצעו דרך האתר. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמה לשינויים אלו. ככל שמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

 1. גישה וגלישה באתר
  • השירותים באתר מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואינך רשאי לעשות באתר כל שימוש הקשור לפעילות מסחרית כלשהי, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב ומראש מאת החברה. בעת השימוש באתר, או בקשר עימו, משתמשים אינם רשאים לבצע פעולה כלשהי שבניגוד לדין ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות החברה או זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר; להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא; לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים; לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו למטרה בלתי חוקית, ולמטרה האסורה על פי תנאי השימוש; לפגוע בכבודו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד; להשתמש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר של פרטי מידע ביחס למוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות תמונות המוצרים ו/או התיאור המילולי בנוגע אליהם. אי עמידה במגבלות המפורטות לעיל עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
  • החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם, מחירם וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול בכפוף לדין ובלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש, ובכפוף לכך כי שינוי כאמור לא יחול על רכישות שכבר בוצעו דרך האתר.
  • משתמש יהיה רשאי להשתמש באתר ו/או לרכוש את המוצרים המוצעים בו כל עוד ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שאין המשתמש בגיר (בן 18 ומעלה) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
   • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.
   • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 1. רכישת מוצרים וביצוע פעולות נוספות באמצעות האתר
  • האתר מאפשר למשתמשים, בין היתר, לרכוש חלק ממוצרי החברה, כדוגמת נעליים, ביגוד ואביזרים (להלן: "עסקת רכישה" ו- "מוצרי החברה" או "המוצרים" בהתאמה).
  • צילומי ו/או שרטוטי המוצרים, לרבות מוצרי החברה, המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד. ככל שהמשתמש יבצע עסקת רכישה של מוצרי החברה, מוצרי החברה שיתקבלו בפועל, עשויים להיות שונים ממוצרי החברה המוצגים בתמונות באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, גודלם וצורתם של המוצרים המוצגים באתר תלויים בגורמים שונים ועשויים להיות שונים במציאות מהאופן בו הם מוצגים במכשיר המשתמש. אופן הצגת המוצרים, צבעיהם ותכונותיהם משתנה ממכשיר אחד למשנהו, ועל כן אין ערובה, כי המשתקף ממכשיר המשתמש תואם באופן מלא לתכונות המוצר בפועל, והמשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה נגד החברה בגין ובקשר לכך, בכפוף לכל דין.
  • החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  • החברה פועלת על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן, ובכפוף לכל דין.
  • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לכל דין. לא יחולו באתר כפל מבצעים למעט אם נאמר במפורש אחרת.
  • מובהר כי למחיר המוצרים ו/או השירותים שיוצגו באתר, עשויים להתווסף חיובים נוספים כגון דמי משלוח ככל שאלו יהיו רלוונטיים וכפי שהחברה תציג באתר מעת לעת.
  • רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

 • אופן הרכישה באתר
  • החברה מאפשרת לכל משתמש העומד בתנאי סעיף 2.3 לעיל לבצע פעולות באתר, לרבות להתקשר בעסקת רכישת מוצרי החברה באמצעות האתר.
  • ייתכן וכי לצורך ביצוע פעולות דרך האתר תצטרך להירשם לאתר. במסגרת תהליך ההרשמה ו/או ביצוע עסקת רכישה, תהיה עשוי להידרש להזין את פרטיך האישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ו/או מספר כרטיס אשראי, ולבחור סיסמה. עליך להזין פרטים נכונים ומדויקים. החברה רשאית לקבע מעת לעת פרטים ו/או דרכי זיהוי נוספים ו/או אחרים. עליך לשמור על הסיסמה בסודיות ולהימנע מהעברתה או חשיפתה לאחר כדי למנוע שימוש לרעה בה.
  • כדי לבצע עסקאות רכישה באתר, יש תחילה לבחור את המוצר המבוקש, ולהזין את הפרטים הנדרשים בטופס, כאמור בסעיף ‎7.2 לעיל (להלן: "טופס פרטי העסקה"). יובהר כי אינך חייב למסור כל פרט מידע, אולם ללא מסירת הנתונים המתבקשים בטופס פרטי העסקה לא תוכל לבצע את עסקת הרכישה כאמור. אם בעת ביצוע העסקה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח את השלמת העסקה כאמור.
  • מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה על ידי הלקוח עלולה להוות עבירה על החוק. נגד משתמש המוסר פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • החברה רשאית על פי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגינה לא תתקבל ו/או כי עולה חשש שאין התאמה בין מבצע העסקה לבעל כרטיס האשראי/ בעל חשבון ה- PayPal והכול בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה תוכל לבקש מהמשתמש המתקשר בעסקה כל פרט רלוונטי ו/או אסמכתא לבירור זהות המשתמש ו/או זהות בעל כרטיס האשראי ו/או בעל חשבון ה- PayPal ו/או כל פרט הנדרש על ידי חברת האשראי ו/או כל פרט רלוונטי לפי שיקול דעתה, ובכפוף לכל דין.
  • מבלי לגרוע מהאמור בתנאים כלליים אלה, החברה תהא רשאית לבטל עסקת רכישה במקרה בו חלה טעות, לרבות טעות סופר, בפרטי המוצר המפורסמים באתר - בין אם טעות במחיר המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר, תיאור הצבע, נראות הצבע, האופן בו נראה הצבע במסך המשתמש ו/או כל טעות אחרת, והכל בכפוף לדין.
  • לאחר ביצוע העסקה על ידי משתמש, יתבצע אימות אמצעי התשלום, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ו/או ממפעילת PayPal, תינתן הודעה מתאימה ללקוח, כי התשלום אושר. אישור על ביצוע התשלום יישלח לבחירת הלקוח בדואר אלקטרוני כפי שזה נמסר על ידי הלקוח בתוך 72 שעות ממועד אישור התשלום ("הודעת אישור התשלום"). כל הודעת אישור תשלום שתישלח ללקוח תכלול סיכום של פרטי ההזמנה, לרבות מספר סידורי ייחודי. 
  • בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבון המשתמש שלו הקיים באתר PayPal או לפתוח חשבון חדש. אם הוחלט לשלם באמצעות חשבון PayPal החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מחברת PayPal. השימוש ב- PayPal, התשלום באמצעות PayPal וקבלת האישור לתשלום הנ"ל כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal , ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לשימוש ו/או התשלום ב- PayPal .
  • החברה תהיה עשויה לדרוש מהלקוח להזין קוד אימות מחברת כרטיס האשראי בעסקאות רכישה, בהתאם לשיקול דעתה.
  • במקרה בו לא אושר התשלום ע"י חברת האשראי ו/או מפעילת PayPal יקבל הלקוח הודעה מתאימה ועסקת הרכישה לא תושלם. במקרה זה, החברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.
  • אישור העסקה, והתחייבות החברה לאספקת המוצרים שנרכשו בהתאם לאמור בתנאים כלליים אלו, מותנים בכך שהמוצרים ו/או כל חלק מהם זמינים במלאי מחסני החברה במועד ביצוע העסקה, ובכפוף לכל דין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצע, ככל שהמוצר לא סופק בהתאם לסעיף זה.  
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לביצוע עסקאות רכישה ו/או פעולות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הדין, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של הפעולות באתר.
 1. אספקה
  • עם קבלת הודעת אישור התשלום, תפעל החברה לאספקת המוצרים שנרכשו על ידך במסגרת פרק הזמן כפי שצוין באתר בעת ביצוע העסקה לכתובת בישראל שהזנת בעת ביצוע העסקה, ובתנאי כי המוצרים שנרכשו ו/או כל חלק מהם קיימים במלאי החברה, בכפוף לכל דין ולאמור בתנאים כלליים אלו.
  • במקרה של איחור באספקה כתוצאה מכוח עליון ו/או מקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות עקב גורמים הקשורים בלקוח ו/או הנובעים מבקשותיו, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה, בכפוף לכל דין.
  • אספקה של המוצרים שנרכשו תבוצע לכתובת הלקוח באמצעות החברה ו/או באמצעות חברת שילוח חיצונית, בהתאם לבחירת החברה (להלן: "משלוח"). כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה כמפורט באתר ו/או בהודעת אישור התשלום. עלות המשלוח הינה כקבוע באתר החברה בעת ביצוע העסקה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין ובלבד שהעדכון כאמור לא יחול על עסקאות שכבר בוצעו.
  • מועדי אספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו הם בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור התשלום מחברת האשראי. בכל מקרה, הימים שבהם מתבצעת האספקה הינם א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 2. ביטולים
  • אתם רשאים לבטל את עסקת רכישת מוצרי החברה בתוך 14 ימים ממועד קבלת מוצרי החברה או בתוך 14 ימים ממועד קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם עסקת רכישת מוצרי החברה, לפי המאוחר מבניהם, בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") (להלן: "ביטול עסקת רכישת מוצרי החברה").
  • במידה ואתם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), אתם רשאים לבטל את העסקה שבוצעה על ידכם בתוך 4 חודשים ממועד קבלת מוצרי החברה, או מיום עשיית העסקה או ממועד קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם העסקה שבוצעה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינינו לבינכם. אנחנו רשאים לדרוש מכם להציג תעודה מתאימה בהתאם להוראות החוק.
  • יובהר כי במקרה של רכישת טובין שיוצר במיוחד בעבורך בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד)(1) חוק הגנת הצרכן לא תתאפשר ביטול העסקה ;
  • במקרה של ביטול עסקה על ידכם, עליכם למסור לנו הודעת ביטול (להלן:ההודעה"), באחת מהדרכים הבאות
   • בדואpro@mgs.co.il
   • בדואר רשוםהר גלבוע 1, רמלה
   • בטלפון: 08-611-3309
   •  WhatsApp : 054-743-8577

    

  • בהודעה, עליכם למסור את שמכם המלא ומספר תעודת הזהות שלכם.
  • ככל שאתם מבקשים לבטל עסקת רכישת מוצרי החברה בהתאם לאמור לעיל, אחרי שקיבלתם את המוצרים כאמור לידיכם, עליכם להשיב את המוצרים כאמור לסניפי החברה.

עם זאת, ככל שביטול עסקת רכישת המוצרים כאמור נבע מפגם במוצרים שמבוקש לבטל את רכישתם בהתאם לתנאי שימוש אלה ו/או בהתאם לדין, אי התאמה בין המוצרים כאמור לבין הפרטים שנמסרו לכם בהתאם לדין, אי אספקת המוצרים כאמור במועד שנקבע ו/או בשל הפרה אחרת כלשהי שבוצעה על ידי החברה (להלן: "פגם"), והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק, אנחנו נאסוף את המוצרים שמבוקש לבטל את רכישתם מהמקום בו נמסרו לכם.

 • החזר כספי בגין ביטול עסקה

במקרה של ביטול עסקת רכישת מוצרי החברה כאמור בסעיפים ‎5.1 או ‎5.2 לעיל, אנחנו נשיב לכם את התמורה ששולמה על ידכם בגין העסקה שבוטלה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה זה, נהיה רשאים לגבות מכם דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה שבוטלה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, ובלבד שהביטול לא נבע מפגם כהגדרתו לעיל, ביחס למוצר שמבוקש לבטל את רכישתו בהתאם לאמור לעיל ו/או בהתאם לדין, והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן. מובהר כי אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח.

 • על אף האמור בסעיף ‎5 זה לעיל, זכות הביטול כאמור בסעיפים ‎1 או ‎5.2 לעיל לא תחול לגבי טובין פסידים ו/או טובין שלא ניתן לבטל את רכישתם בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 1. שירות לקוחות וכתובת
  • בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל: pro@mgs.co.il  או בטלפון: 08-611-3309   או בדואר, לכתובת: המלאכה 8 חולון).
  • נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר הקשור באתר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 2. זכויות קניין רוחני
  • האתר והמידע המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או כל מידע מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, לרבות טקסט, שם האתר, תמונה, קול ווידאו בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה הקיימים כיום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן וסמל (להלן: "התוכן") הינם רכושה של החברה או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לחברה להשתמש בהם. נאסר על המשתמש להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור כל חלק מהתוכן, לפרסם ו/או לאחסן את התוכן, כולו או חלקו, ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה .
  • מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.
  • במידה שאתה סבור כי תכנים באתר מפרים באופן כלשהו זכויות יוצרים בבעלותך, אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי, בצירוף פירוט בדבר מהות הפגיעה.
  • מובהר כי כל התמונות הינן להמחשה בלבד, לשימוש אישי והתרשמות ממוצרי החברה בלבד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎1 לעיל, אין לעשות כל שימוש בתמונות ו/או בזכויות הכלולות בהן, לרבות זכויות הקניין הרוחני, למעט כאמור בסעיף ‎7 זה, וכל הזכויות בתמונות כאמור נשמרות במלואן לטובת בעלי הזכויות בהן.
 3. הגבלת אחריות ושיפוי
  • החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה הלקוח באתר, או בכל תוכן באתר, שלא בהתאם לתנאי השימוש וכן אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם ללקוח, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה הלקוח במוצר שנרכש על ידו שלא על פי תנאי השימוש או שלא על פי הוראות היצרן ו/או החברה, ובכפוף לכל דין.
  • בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך סך המוצרים שנרכשו, בכפוף לכל דין.
  • האתר בכללותו כולל התכנים המופיעים בו מוצע למשתמש כמות שהוא ובכפוף לזמינותם (AS-IS ו- AS AVAILABLE) ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, ככל ומתפרסמים, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.
  • החברה אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי החברה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה, ובכפוף לדין.
  • הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תהיה מחויב בשיפוי הגורמים הנזכרים לעיל בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
  • החברה תעשה כמיטב יכולתה לבדוק את אתר האינטרנט לאיתור וירוסים, אך אינה מתחייבת לכך שאתר האינטרנט נקי מווירוסים או תכנים זדוניים אחרים.
  • בכפוף לכל דין, החברה ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, אינן אחראיות כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באתר, בתכנים ובשירותי האתר (לרבות בקשר לאספקתם) או הסתמכותך עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שהחברה נקטה או נמנעה מלנקוט, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לחברה, אם בכלל, עבור השימוש בשירותי האתר, בכפוף לדין.
 4. פרטיות
  • מסירת הפרטים האישיים על ידי המשתמש לחברה, לרבות בטופס פרטי העסקה, נעשית על פי רצונך והסכמתך, והחברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר בה ניתן לצפות בכתובת: www.mgspro.co.il , המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך תנאי שימוש זה. 
  • ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור במדיניות הפרטיות, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.
 5. קישורים לאתרי צד ג'
  • באתר משתמש עשוי למצוא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (לרבות PayPal) ("קישורים"). קישורים אלה הם לנוחותך בלבד ולקבלת מידע על ידך. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים (אם משתמש ימצא אותם, למשל, בלתי הולמים את צרכיך, מרגיזים או בלתי נאותים), למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לאתרים אליהם מובילים הקישורים עשויה להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם, והחברה ממליצה לך לקוראה, אם בחרת לבקר בהם.
  • החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מן האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.
  • כל התקשרות שתעשה עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור מהאתר, אינה כוללת את החברה כצד לה, ותסוכם ישירות בינך לבין הצד השלישי הנוגע בדבר אלא אם הודיעה החברה אחרת לרבות במסגרת האתר. החברה לא תישא באחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים של צדדים שלישיים כאמור ו/או במסגרת אירועים אליהם תגיע באמצעות קישורים שבאתר או בעקבות תוכן שבאתר, ולרכישות אשר יתבצעו בהם, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות אלא אם הודיעה החברה אחרת לרבות במסגרת
  • האתר.
 6. המחאה
אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח התקשרותך בעסקת הרכישה בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש, בכפוף לדין. החברה רשאית להעביר את זכויותיה באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכפוף לכל דין, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל כלפיך את התחייבויות החברה בקשר עם עסקת הרכישה. יובהר כי למעט אם צוין אחרת, כל אזכור של החברה בתקנון זה משמע החברה (אמ. ג'י. אס. ספורט טרדינג בע"מ) לרבות חברות קשורות שלה, שותפיה, נושאי המשרה שלה ומי מטעמה.
 • דין ומקום שיפוט

  על השימוש באתר יחולו דיני וחוקי מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או הקשור לאתר ידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו.